මංගල දැන්වීම් සම්බන්දව විමසීම්


මෑතකදී ගත් ජායරූපයක් , හදහන් කොපිය , විස්තර සහිත ලිපියක් අමුනන්න. පෝන් එකෙන් හෝ ස්කැන් කරන ලද පොටෝ ඇමිණිය හැක. පොටෝ සයිස් එක 20mb සීමා කරන්න.

පැරණි පුවත්